Nárožíčko – sousedská klidová zóna / Praha 3

Žižkovský spolek: Co se nám povedlo...

Smyslem projektu bylo poukázat na nebezpečnou křižovatku a pomoci tak celkové promě-
ně nároží, které je v současné době nevyužitým veřejným prostorem v kompaktní blokové zástavbě Žižkova.

Podařilo se nám na místo upozornit a nastartovat veřejnou debatu o jeho zlepšení s měst-
skou částí Praha 3 a dalšími důležitými hráči - veřejností, institucemi v okolí, médii i pa-
mátkáři. Rozpracovali a představili jsme smysluplné návrhy prostorového řešení místa a
získali pro ně částečnou podporu.

Projekt nás utvrdil v tom, že to má smysl. Nároží se na jeden den proměnilo v městský pro-
stor podobný těm, jaké jsou k vidění v Kodani, Berlíně a jiných metropolích, kde je v urba-
nismu a architektuře kladen hlavní důraz na člověka. Ulici ovládla komunita a radost. Ukázali jsme potenciál místa a uskutečnili první kroky k jeho fyzické proměně.

Považujeme za důležité předávat získané poznatky dál. O projekt např. projevili zájem stu-
denti sociologie a žurnalistiky, kterým jsme poskytli rozhovory a předali částečné výstupy
projektu. Věříme, že naše poznatky využijí pro své studijní práce.

Naše rada dalším iniciátorům proměn: Buďte efektivní. Dbejte na dopad vašich aktivit.
Děláte maximálně záslužnou práci. Nejste v tom sami.